Podmienky prijatia občanov do zariadení sociálnych služieb

Prijímanie fyzických osôb do zariadenia sociálnych služieb sa realizuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby poskytujeme v

  • Domove sociálnych služieb

Postup žiadateľa o sociálnu službu:

  1. K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálnu službu v domove sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – domov sociálnych služieb. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájde žiadateľ na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.
  2. Na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vydá Bratislavský samosprávny kraj Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  3. Na základe vydaného posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu s vydaným posudkom a rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ doručí do vybraného zariadenia sociálnych služieb.