Projekty

V roku 2013 sme realizovali tieto projekty:

1. Projekt IPRO Roman (Nadácia SPP)

Náš klient Roman je študentom praktickej školy a jeho snom je stať sa záhradníkom. Prostredníctvom nadácie SPP bol podporený jeho projekt, vďaka ktorému si mohol zadovážiť pracovné oblečenie, pracovné náradie a bylinky, ovocné kríky a stromy, ktoré spolu s ďalšími klientmi domova sociálnych služieb nasadil a staral sa o ne. Roman rastliny polieval, trhal okolo nich burinu a z byliniek, ktoré nasadil pripravoval klientom sypaný čaj aj počas zimných mesiacov.Mal tak možnosť nadobudnúť zručnosti a skúsenosti, ktoré bude môcť využiť na odbornom učilišti, ktorého študentom bude od budúceho školského roka. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 300 €.

2. Projekt IPRO Anička (Nadácia SPP)

Klientka Anička bola podporená v jej záujmových činnostiach. Veľmi rada každé ráno cvičí a počúva hudbu od svojich obľúbených interpretov. Anička má vďaka podpore jej individuálneho plánu nové pomôcky na cvičenie aj DVD nosiče, podľa ktorých sa učí cvičiť ďalšie cviky. Táto činnosť ju baví a venuje sa jej každú stredu. Je tak podporovaný jej psychomotorický rozvoj a posilňuje svoje zdravie. Spolu s ďalšími klientmi má možnosť počúvať CD nosiče na novom CD prehrávači, ktoré si vybrala podľa svojho vkusu. Počúvanie hudby jej prináša príjemný pocit a začala pri ňom vyšívať. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 270 €.

3. Projekt Kuchynka našich seniorov (Orange)

Vďaka projektu Kuchynka našich seniorov sa nám podarilo zútulniť miestnosť, v ktorej sa kuchynka nachádzala. Nakúpili sme pomôcky, ktoré sú v kuchyni potrebné a klienti ich využívajú pri pečení a príprave jednoduchších pokrmov. Klienti tak získali príležitosť opäť uplatňovať svoje skúsenosti a schopnosti pri príprave pokrmov a ďalej podporovať svoje zručnosti. Klienti trávia radi čas v novej kuchyni. Zútulnili si ju aj obrazmi,ktoré si sami namaľovali o rozmiestnili. Prostredníctvom rekonštrukcie kuchynky sme spoločne zútulnili prostredie klientov, aby sa čo najviac podobalo prostrediu, v akom zvyknú žiť ich rovesníci v bežnej populácii. Projekt podporila Nadácia Orange sumou 510 €.

4. Projekt Schodisková plošina (MPSVaR)

Dňa 10. decembra 2013 sme mohli dať nainštalovať v našom zariadení pre imobilných klientov schodiskovú plošinu, ktorú sumou 8.000,00 Eur podporilo MPSVaR, sumou 3.520,00 Eur BSK, spolu 11.520,00 Eur

5. Projekt Farebné Vianoce (Nadácia Orange)

Pod stromčekom koncom roka potešil kolega našu maliarku Barborku Tomanovú maliarskymi potrebami v rámci projektu, ktorý Nadácia Orange podporila sumou 100 Eur.

6. Projekt Vianočné darčeky (DHL Freight)

Aj tento rok urobili zamestnanci DHL Freight prostredníctvom našej kolegyne radosť našim ľuďom s postihnutím, na ktorých si z príbuzných už nemá kto spomenúť, a darovali klientom sumu 350,00 Eur na vianočné darčeky, ktoré našim klientom pohladili dušu.

V roku 2012 sme realizovali tieto projekty:

  1. Projekt Umelec Beďo podporila Nadácia SPP v grantovom programe Opora sumou 800 Eur a uskutočňuje sa od mája do konca októbra 2012. Aktivity v rámci projektu sme naplánovali tak, aby klient mohol vystavovať svoje maľby na vlastnej výstave a aktívne tvoriť svoj individuálny rozvojový plán. Vďaka financiám z projektu si mohol Beďo kúpiť fotoaparát a bude môcť nafotiť obrázky, ktoré potom sám dokáže verne namaľovať a prezentovať ich na výstave, ktorú navštívia jeho známi a priatelia.
  2. Projekt Angličtina pre Gabiku sa môže uskutočniť tiež vďaka podpore Nadácie SPP a grantovému programu Opora, ktorý umožňuje Gabike rozvíjať prácu na individuálnom pláne rozvoja svojej osobnosti. Podpora vo výške 260€ umožní našej klientke študovať anglický jazyk na jazykovej škole a kúpiť si potrebné učebnice a knihy. Navštevovanie kurzu angličtiny rozširuje Gabikinu jazykovú kompetenciu, umožňuje jej aktívne komunikovať v angličtine, čo denne aj využíva, vďaka jazyku môže spoznávať nových ľudí v medzinárodnom meradle, čo výrazne obohatí jej vnútorný svet a zvýši kvalitu života.
  3. Projekt Sušička ovocia v zdravej kuchyni uskutočňujeme s podporou grantu Nadácie Orange – Prekročme spolu bariéry v sume 240€. Naši klienti budú nakupovať ovocie, naučia sa ho krájať, ukladať do sušičky ovocia a potom budú sušené ovocie ponúkať na spoločenských akciách, ktoré každoročne v Rozsutci a mimo neho organizujeme. Sú to výstavy obrazov našich klientov, majáles, záhradná slávnosť či vianočný benefičný koncert, alebo na obľúbených aktivitách našich klientov ako sú Lamačské hody a Radničkine trhy. Aktívna účasť klientov na projekte im umožní rozvíjať svoje motorické a sebaobslužné zručnosti a poskytne pocit sebarealizácie, čo zvýši ich pocit sebaúcty.
  4. Štyria terapeuti z nášho Domova sociálnych služieb ROZSUTEC sa zapojili do medzinárodného projektu HEPPY, ktorý vychádza z dvoch prístupov. Ide o naratívny prístup, ktorý umožňuje terapeutom zlepšiť individuálny prístup ku klientovi a starostlivosť o klienta. Druhý prístup vychádza z rodičovskej pedagogiky, ktorý hovorí o poznaní rodiny klienta, vďaka čomu môžu terapeuti lepšie porozumieť osobnému príbehu klienta. Účasťou na tomto projekte by sme radi lepšie porozumeli našim klientom a poskytli im čo najkvalitnejšiu sociálnu službu.
  5. Naša umelecky nadaná klientka Barbara Tomanová bola aj tento rok pozvaná zapojiť sa do projektu Staviame spolu mosty, ktorý vyhlásila nezisková organizácia AV Mobilita. Zmyslom projektu je zviditelnenie umelcov so zdravotným znevýhodnením, aby spolu so svojimi tútormi, už známymi umelcami vytvorili spoločné dielo, prezentovali ho na putovných výstavách a najlepšie diela vydražili na aukcii. V minulom roku bolo spoločné dielo Barbary Tomanovej a maliarky Aleny Kolesárovej úspešne prezentované a vydražené v aukcii, preto ju pozvali aj tento rok do II. ročníka projektu.
  6. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporilo v r. 2012 náš projekt Otvorenie sveta imobilným občanom dotáciou 21.800 € na zakúpenie 9 miestneho vozidla s hydraulickou plošinou s ukotvením invalidného vozíčka, čo umožní imobilným občanom zapojiť sa okrem kultúrneho života i do bežného života prostredníctvom ich aktívnej účasti – návšteva lekára, návšteva štátnych a verejných inštitúcií, nákupy podľa vlastných požiadaviek, čo motivuje občanov s postihnutím začať sa o seba lepšie starať a mať chuť žiť.