Vitajte na našich stránkach

Všetky informácie v súvislosti so zavedenými opatreniami s vírusom COVID - 19 nájdete v sekcií aktuálne. Informácie sa priebežne dopĺňajú a aktualizujú.

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby 32 mladším dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami v Domove sociálnych služieb.

Názov Rozsutec symbolizuje okrem obľúbeného miesta našich predchodcov aj čistotu prírody, námahu z výstupu, radosť, rozlet a objímajúcu slobodu na dosiahnutom vrchole.

Sídlo zariadenia je v menej obývanej mestskej časti Lamač, čo je pre našich klientov výzvou, aby denne vychádzali do miestnej komunity za nákupmi, prácou, školou a voľným časom von do mesta.

Ľudia sa o nás dozvedia i prostredníctvom našich klientov, ktorých môžu stretnúť nielen v blízkom okolí nášho zariadenia, ale kdekoľvek v meste pri vybavovaní na úradoch, pri práci, kultúre, či športe.

Mladí dospelí klienti sa pripravujú na svoje budúce zaradenie do komunity v škole podľa svojho záujmu.

Naša filozofia

Klientom poskytujeme sociálne služby v prostredí, ktoré podľa našich možností prispôsobujeme čo najviac prirodzeným podmienkam mimo zariadenia. V rámci individuálnych plánov rozvoja osobnosti klienti rozvíjajú svoje schopnosti a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život v doprovode našich terapeutov a zdravotníckych pracovníkov.

Osobnostný rozvoj klientov je pravidelne monitorovaný. Denne našim klientom poskytujeme poradenské služby zamerané na riešenie bežných problémov i sociálne poradenstvo; stojíme pri nich, keď pracujú na svojom osobnostnom raste, na zlepšovaní svojich vedomostí, zručností a zvyšovaní kvality svojho života.

Spolu s multidisciplinárnym tímom našich pracovníkov klientov sprevádzame pri ich krokoch k samostatnosti s rešpektom k ich možnostiam a schopnostiam. Klienti žijú uprostred komunity Lamač v skupinovom dome, starajú sa o seba podľa svojich možností, nakupujú v lokálnych obchodoch, zapájajú sa do bežného života a niektorí sa uchádzajú o zodpovedajúce pracovné pozície na trhu práce.